GDPR

Ochrana osobních údajů

 1. Úvodem

  Tyto Zásady jsou zpracovány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (GDPR). Cílem těchto Zásad je poskytnout vám základní informace ohledně zpracování vašich osobních údajů.

  Pro potřeby těchto Zásad se rozumí:

  • správcem jsme my, tedy Beryko s.r.o., se sídlem Na Roudné 1162/76, 30100 Plzeň, IČO: 02852152, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 29637
  • zpracovatelem je osoba, která pro nás zpracovává osobní údaje
  • účastníkem je fyzická osoba, jejíž osobní údaje zpracováváme (tedy potenciálně vy)
  • osobními údaji (dále také údaje nebo OÚ) jakékoli informace o účastníkovi, na základě kterých může být jednoznačně identifikován
 2. Jaké údaje zpracováváme a proč?

  Vaše osobní údaje zpracováváme v následujících případech:

  • Objednávka v prodejně
  • Abychom dostáli zákonné povinnosti, u větších objednávek realizovaných v kamenné prodejně budeme chtít identifikaci odběratele kvůli vystavení daňového dokladu – jméno, příjmení, název společnosti, fakturační adresa, IČO, DIČ.
 3. Jak dlouhou dobu údaje uchováváme?

  Údaje uchováváme po dobu běhu promlčecích lhůt, pokud zákon nestanoví delší dobu k jejich uchování nebo jsme v konkrétních případech nestanovili jinak.

 4. Komu údaje předáváme?

  Údaje nejsou předávány do třetí země nebo mezinárodní organizace.

  Vaše údaje předáváme dalším zpracovatelům pouze v případě, kdy nám to ukládá zákon (vedení účetnictví, státní správa) nebo v případě, kdy je to nutné ke splnění smluvního závazku. Údaje však předáváme pouze těm zpracovatelům, se kterými máme smluvní vztah a kteří jsou prověření, tzn. kladou odpovídající nároky na zabezpečení a kvalitu zpracování.

 5. Jak jsou údaje zabezpečeny?

  Osobní údaje jsou zabezpečeny tak, aby nemohlo dojít k jejich úniku a zneužití, a to jak ve fyzické podobě (zabezpečovací systém, alarm, uzamčené místnosti, …), tak v podobě elektronické (politika silných hesel, minimalizace přístupových oprávnění, v případě nutnosti šifrování, monitoring prostředků, …).

  Zabezpečení údajů je pravidelně revidováno a aktualizováno v souladu se současnými technologiemi.

 6. Jaká máte práva?

  Práva níže uvedená můžete uplatnit vyplněním příslušného formuláře a jeho doručením osobně na výše uvedenou adresu provozovny, pokud není níže uvedeno jinak.

  Na vyřízení vaší žádosti máme 30 dní od jejího přijetí některým z výše uvedených způsobů.

  V případě opakované a nedůvodné žádosti o poskytnutí fyzické kopie zpracovávaných osobních údajů jsme oprávněni účtovat vám přiměřený poplatek za administrativní náklady s tím spojené.

  1. Právo na informovanost

   Toto právo plníme právě tímto dokumentem, tedy informujeme vás o podmínkách zpracování vašich osobních údajů.

  2. Právo na odvolání souhlasu

   V případě, kdy zpracování osobních údajů probíhá na základě souhlasu, máte právo svůj souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů však není možné v rozsahu a pro účely plnění zákonné povinnosti správcem.

   Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je souhlas (tj. zejména je?li zpracování nezbytné pro splnění smlouvy, právní povinnosti či z jiných důvodů uvedených v platných právních předpisech).

   Odvolat souhlas lze vyplněním a doručením příslušného formuláře správci osobně na adresu provozovny uvedenou výše, případně stejným způsobem, jakým jste souhlas udělili. V případě zasílání informačních e-mailů lze odvolat souhlas odhlášením z tohoto zasílání.

  3. Právo na přístup

   Jste oprávněni požadovat od nás informaci, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte právo požadovat přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, o případném předávání údajů zpracovatelům a době uchovávaní. Dále máte právo na informace o zdroji osobních údajů, zda dochází k automatizovanému rozhodování nebo předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace.

   Dále máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

   Právo na přístup můžete uplatnit písemně doručené na výše uvedenou adresu provozovny. Pokud však máte uživatelský účet v e-shopu, najdete všechny zpracovávané osobní údaje tam.

  4. Právo na opravu

   Pokud došlo na vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, a zároveň vaše osobní údaje zpracováváme, máte právo od nás požadovat jejich opravu. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

   Právo na opravu lze uplatnit písemně doručené na výše uvedenou adresu provozovny, telefonicky či e-mailem. Pokud však máte uživatelský účet v e-shopu, můžete své osobní údaje aktualizovat tam.

  5. Právo na výmaz

   V určitých stanovených případech máte právo požadovat, abychom vaše osobní údaje vymazali. Mezi takové případy patří například skutečnost, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné.

   Osobní údaje mažeme po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, s žádostí o výmaz se na nás však můžete obrátit kdykoliv. Taková žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes právo účastníka na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si osobní údaje účastníka ponechat) a o jejím vyřízení budete informován.

  6. Právo na omezení zpracování

   Vaše osobní údaje zpracováváme pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud však budete mít pocit, že např. překračujeme stanovené účely, pro které údaje zpracováváme, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly blokovány. Taková žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete informován.

  7. Právo vznést námitku

   Kdykoliv se můžete obrátit s podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

  8. Právo na přenositelnost

   V případě automatizovaného zpracování osobních údajů, které je navíc založeno na právním důvodu souhlasu nebo smlouvy, máte právo na přenositelnost údajů ve strojově čitelném formátu. Tyto údaje můžeme poskytnout přímo vám nebo vámi určenému novému správci, pokud je to technicky možné. Přenos se uskuteční v zabezpečené formě, která minimalizuje bezpečnostní rizika.

 7. Jak nás kontaktovat?

  Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování obrátit, můžete nás kontaktovat na telefonu +420 603 763 566, e-mailu info@beryko.cz nebo osobně v prodejně na adrese Na Roudné 1162/76, 30100 Plzeň.

 8. Závěrem

  Ujišťujeme vás, že naši zaměstnanci a spolupracovníci jsou povinni zachovávat mlčenlivost o osobních údajích a bezpečnostních opatřeních, jejichž zveřejnění by ohrozilo zabezpečení vašich osobních údajů. Tato mlčenlivost trvá i po skončení závazkových vztahů s námi. Bez vašeho souhlasu nebudou osobní údaje vydány žádné jiné třetí straně.

  Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi účastníkem a správcem jsou příslušné české soudy.

  Znění těchto Zásad můžeme změnit či doplňovat. Každou takovou změnu zveřejníme na našich webových stránkách www.beryko.cz.

Beryko specialisté. Seznamte se

Ondřej Jirovec

CEO

Lukáš Berkovec

COO

Jitka Lipenská

CSO

Michal

Kratochvíl

Michal Kratochvíl

Director of Marketing

Jakub

Zahrádka

Jakub Zahrádka

CTO

Alena

Czapková

Alena Czapková

Head Accountant

Luboš

Václavík

Luboš Václavík

CFO

Michaela

Dobiášová

Michaela Dobiášová

Financial specialist

Gabriela

Kuchariková

Gabriela Kuchariková

E-shop administrative support

Radka

Hejduková

Radka Hejduková

Marketing Manager

Markéta

Remišovská

Markéta Remišovská

Reporting specialist

Filip

Lacina

Filip Lacina

Regional Manager - Sever

Adam

Rýpar

Adam Rýpar

PM ECO

Barbora

Východská

Barbora Východská

PM DJI

Michal

Kraus

Michal Kraus

Trainee

Tereza

Formánková

Tereza Formánková

PM ECO Amazfit

Jana

Mikolášková

Jana Mikolášková

Product manager

Jakub

Gregor

Jakub Gregor

Junior product manager

Nikola

Marxová

Nikola Marxová

Junior PM

Markéta

Roubalová

Markéta Roubalová

Service Assistant

Lucie

Šašková

Lucie Šašková

Service Assistant

Jakub

Turek

Jakub Turek

Afer-sales Technician

Jiří

Jaroš

Jiří Jaroš

Service & Complaint Technician (Retail Specialist)

Jiří

Čepický

Jiří Čepický

Warehouseman

Denis

Gazdík

Denis Gazdík

Merchandiser

Jakub

Čorňák

Jakub Čorňák

E-commerce manager

Romana

Pastorová

Romana Pastorová

Zástupce hlavní účetní/HR manager/Payroll accountant

Karel

Funda

Funda Karel

Programátor

Lukáš

Prokop

Prokop Lukáš

Merchandiser

Barbora

Pajerová

Pajerová Barbora

Junior product manager

Veronika

Hulcová

Hulcová Veronika

Product manager

Lenka

Málková

Málková Lenka

Marketing specialista

Veronika

Mašková

Mašková Veronika

Junior product manager

a mnoho dalších z nás

Tým Beryko
Chceš do našeho týmu?